Aprobación de los PGE

Els i les representants d’estudiants de les cinc Universitats Públiques Valencianes celebren els acords educatius per a l’aprovació dels PGE.

 

La pròxima derogació del RD 14/2012 i la millora del sistema de beques i ajudes a l’estudi han sigut reivindicacions dels estudiants que semblen per fi pròximes a complir-se.

Malgrat aquests acords, queda molt camí per recórrer fins a aconseguir la Universitat que ens mereixem. Una Universitat gratuïta i de qualitat on ningú es quede sense estudiar per motius econòmics.

A València, 12 d’octubre de 2018

A data d’11 d’octubre de 2018 se’ns fa públic l’acord entre PSOE i Unidos Podemos sobre els Pressupostos Generals de l’Estat en el qual l’Educació està present. En aquest acord s’arrepleguen una sèrie de mesures entre les quals destaquen un augment de les beques i millores en la seua tramitació, una reducció de taxes universitàries als nivells previs a la crisi i un augment dels contractes pre i post doctorals.

Des de l’aprovació del RD 14/2012 de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu, la comunitat universitària – i notablement els i les estudiants – han sol·licitat la seua derogació i han hagut d’aguantar les dures retallades de despesa pública en matèria educativa. Aquesta notícia inicia el camí cap a la Universitat Pública gratuïta – o almenys un menor cost – que els i les representants d’estudiants portem temps reclamant, i esperem que ens acoste als imports de matrícula de l’OCDE.

D’altra banda, la notícia d’un possible augment de més de 500 milions d’euros de la quantia pressupostària en beques i ajudes a l’estudi ens acosta a l’objectiu que ningú es quede sense estudiar per motius econòmics. No obstant això, els i les estudiants considerem que estudiar és un dret i les beques i ajudes són la materialització d’aquest dret. Per tant, s’ha de fer un esforç a modificar el model de beques perquè aquestes siguen un dret subjectiu dels estudiants permetent-los “viure i estudiar”. Per a això, cal actualitzar les quanties i valorar el pagament en espècie d’ajudes proveint als i les estudiants més vulnerables de matrícula, alimentació, transport, allotjament i material d’estudi.

Agraïm i celebrem el compromís demostrat amb la Universitat Pública accessible i de qualitat, i tenim la nostra mà al Gobierno, al Govern i a tots els partits polítics i entitats interessades per aconseguir junts el model que ens mereixem.

 

Los y las representantes de estudiantes de las cinco Universidades Públicas Valencianas celebran los acuerdos educativos para la aprobación de los PGE.

 

La próxima derogación del RD 14/2012 y la mejora del sistema de becas y ayudas al estudio han sido reivindicaciones de los estudiantes que parecen al fin próximas a cumplirse.

Pese a estos acuerdos, queda mucho camino por recorrer hasta alcanzar la Universidad que nos merecemos. Una Universidad gratuita y de calidad donde nadie se quede sin estudiar por motivos económicos.

En València, a 12 de octubre de 2018

A fecha de 11 de octubre de 2018 se nos hace público el acuerdo entre PSOE y Unidos Podemos sobre los Presupuestos Generales del Estado en el que la Educación está presente. En dicho acuerdo se recogen una serie de medidas entre las que destacan un aumento de las becas y mejoras en su tramitación, una reducción de tasas universitarias a los niveles previos a la crisis y un aumento de los contratos pre y post doctorales.

Desde la aprobación del RD 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, la comunidad universitaria – y notablemente los y las estudiantes – han solicitado su derogación y han tenido que aguantar los duros recortes de gasto público en materia educativa. Esta noticia inicia el camino hacia la Universidad Pública gratuita – o al menos un menor coste – que los y las representantes de estudiantes llevamos tiempo reclamando, y esperamos que nos acerque a los importes de matrícula de la OCDE.

Por otro lado, la noticia de un posible aumento de más de 500 millones de euros de la cuantía presupuestaria en becas y ayudas al estudio nos acerca al objetivo de que nadie se quede sin estudiar por motivos económicos. Sin embargo, los y las estudiantes consideramos que estudiar es un derecho y las becas y ayudas son la materialización de dicho derecho. Por consiguiente, se debe hacer un esfuerzo en modificar el modelo de becas para que estas sean un derecho subjetivo de los estudiantes permitiéndoles “vivir y estudiar”. Para ello, se han de actualizar las cuantías y valorar el pago en especie de ayudas proveyendo a los y las estudiantes más vulnerables de matrícula, alimentación, transporte, alojamiento y material de estudio.

Agradecemos y celebramos el compromiso demostrado con la Universidad Pública accesible y de calidad, y tenemos nuestra mano al Gobierno, al Govern y a todos los partidos políticos y entidades interesadas para que consigamos alcanzar juntos el modelo que nos merecemos.

 

Asamblea General d’Estudiants de la Universitat de València
Consell d’Estudiants de la Universitat d’Alacant
Consell de l’Estudiantat de la Universitat Jaume I
Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València
Delegación General de Estudiantes de la Universidad Miguel Hernández

Medios que se han hecho eco de la noticia:

La Vanguardia
ABC

Documento de las 5 universidades públicas:

Acuerdo PGE

Comunicado con motivo del día del refugiado

comunicat refugiats

Les Universitats Públiques valencianes creiem fermament en una educació superior digna, de qualitat, solidària i accessible. Després dels darrers successos esdevinguts la setmana passada amb l’arribada de refugiats que fugen de la guerra, la persecusió per raons político-religioses i la pobresa, creiem que és imperatiu facilitar la integració en el sistema universitari valencià als sol·licitants d’asil.

 

Aquesta integració es veu dificultada perquè fins que no tenen reconeguda la condició de persona refugiada, han d’abonar les taxes de matrícula corresponents a les d’estudiant extracumunitari, que ascendeixen fins sis vegades el preu normal de matrícula. Això suposa una demora en l’accés de fins quatre anys.

 

Privant-los de l’accés a l’educació superior se’ls resigna a la realització de tasques que sovint no corresponen amb la seua formació prèvia, per no tenir reconegut el nivell d’estudis que ja havien assolit en el seu país d’origen.

 

Per això instem a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport a agilitzar els tràmits de les persones sol·licitants d’asil per a la seua matrícula i l’homologació d’estudis en el Sistema Universitari Valencià, a incloure als sol·licitants d’asil en les convocatòries de beques i ajudes a l’estudi i a la modificació de les taxes de matrícules d’aquest col·lectiu perquè s’equipare a la de la resta d’estudiants.

 

Subscriuen aquest comunicat:

 

 • Assemblea General d’Estudiants de la Universitat de València.
 • Consell d’Estudiants de la Universitat d’Alacant.
 • Consell de l’Estudiantat de la Universitat Jaume I.
 • Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València
 • Delegació d’Estudiants de la Universitat Miguel Hernández.

 


COMUNICADO REFUGIADOS

Las Universidades Públicas Valencianas creemos firmemente en una educación superior digna, de calidad, solidaria y accesible.

Después de los últimos sucesos ocurridos la semana pasada con la llegada de refugiados que huyen de la guerra, la persecución por razones político-religiosas y la pobreza, creemos que es imperativo facilitar la integración en el Sistema Universitario Valenciano a los solicitantes de asilo.

 

Esta integración se ve dificultada porque hasta que no tienen reconocida la condición de persona refugiada, han de abonar las taxas de matrícula correspondientes a las del estudiantado extracomunitario, que ascienden hasta seis veces el precio normal de matrícula. Esto ssupone una demora en el acceso de hasta cuatro años.

 

Privandoles del acceso a la educación superior se les resigna a la realización de labores que en múltiples ocasiones no corresponden con su formación previa, por no tener reconocido el nivel de estudios que habían alcanzado en su país de origen.

 

Por ello instamos a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport a agilizar los trámites de las personas solicitantes de asilo para su matrícula y la homologación de estudios en el Sistema Universitario Valenciano, a incluir a los solicitantes de asilo en las convocatorias de becas y ayudas al estudio y a la modificación de las tasas de matrículas de este colectivo para que se equipare a la del resto de estudiantes.

 

Suscriben este comunicado:

 

 • Assemblea General d’Estudiants de la Universitat de València.
 • Consell d’Estudiants de la Universitat d’Alacant.
 • Consell de l’Estudiantat de la Universitat Jaume I.
 • Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València
 • Delegació d’Estudiants de la Universitat Miguel Hernández.

 

Elche, a 20 de junio de 2018.

 

 

Elx, a 20 de juny de 2018.

Nota Informativa 9 de marzo 2017

Estimad@s Compañer@s,

Os informamos que el jueves, 9 de marzo, está convocada a nivel local y a nivel nacional, una jornada de parón educativo por parte de colectivos de estudiantes. En pos de la bajada de tasas académicas, y en contra del RD 43/2015 (3+2) y la LOMCE.

Como ya sabéis la brutal subida de tasas en los estudios superiores y sobre todo la campaña de desinformación y obscurantismo que está llevando a cabo el actual Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con las últimas reformas, está llevándonos hacia una situación muy difícil y que está haciendo que muchos estudiantes no puedan continuar con sus estudios, debido a la situación crítica de las familias. Todo ello ya ha sido denunciado por esta Delegación de Estudiantes ante los órganos competentes y seguimos día a día luchando por cambiar esta situación.

 • La bajada de tasas, los Representantes de las 5 Universidades Públicas Valencianas, llevaron a cabo en la última reunión con la Directora General de Universidades de la Generalitat Valenciana, una negociación para efectuar una bajada de tasas según el nivel de renta, junto con la equidad de las tasas de máster no habilitantes al nivel de tasas de grado, puesto que las de los másteres habilitantes las tasas son iguales a las de grado.
 • RD 43/2015 (3+2), la aplicación de este Real Decreto cuando fue aprobado en 2015, fue interrumpida por una moratoria de todos los rectores de las Universidades Públicas españolas, postulándose en contra de la modificación de los grados existentes del número de créditos que pasarían de 240 ECTS a 180 ECTS, lo cual sigue en vigor y el consejo de universidades no ha aprobado ningún título existente con la nueva asignación de los créditos, y la posición de la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas), es renovar dicha moratoria.
 • LOMCE, debido a los últimos revuelos producidos por la ejecución de la LOMCE y el desconocimiento sobre el Acceso a la Universidad, hace unas semanas, fueron convocadas las Universidades Valencianas, por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, para tratar los temas referentes al desarrollo de las Pruebas de Acceso, una vez iniciadas a mediados de noviembre de 2016 los trámites de suspensión de la LOMCE.

Dejamos la potestad a cada grupo que decida si secundar o no esta jornada, estas jornadas se convocaron hace menos de una semana y además no contamos con información suficiente de los convocantes para tomar otro tipo de decisión. Instando a todos los miembros de la Comunidad Universitaria, a no interrumpir el normal funcionamiento de la Universidad, puestos que todos están en su derecho de poder elegir que hacer.

Se han dirigido varias cartas al ministerio acerca de las ultimas “reformas” que está llevando a cabo, se ha expresado nuestro enfado a través del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE), se ha comparecido ante los medios, y por último se ha reclamado al parlamento europeo que medie en esta situación y exija al Gobierno del Estado Español, que dialogue y paralice las últimas “reformas” del sistema educativo (Sistema de Becas, subida brutal de tasas universitarias, RD 43/2015 y LOMCE) y las consulte con los órganos que debe (CEUNE) antes de imponerlas de manera déspota como hasta el momento.

Nuestra universidad, consciente de las dificultades de los estudiantes para continuar sus estudios en la actual coyuntura económica, previa consulta con la Delegación de Estudiantes y gracias a la insistencia de esta, continua con un paquete de becas y ayudas al estudio (575.000€), para los estudiantes que más lo necesitan, prácticas internas para que los estudiantes puedan, además de pagar sus estudios, insertarse en el mercado laboral. Además de bolsas de ayudas para los becarios ERASMUS y DESTINO, con fondos propios para que ningún estudiante se quede sin su beca. Además, se facilita un sistema de pagos para la “matricula” en 8 plazos para grado y 12 para máster y las becas comedor, que se incorporaron por primera vez hace un año. Pidiendo año tras año que se aumente la cuantía para dichas ayudas.

Os animamos a venir a las distintas delegaciones y que os informéis sobre las últimas reformas y sepáis cual es la situación actual y cuáles son las medidas que tanto la Delegación de Estudiantes como la Universidad Miguel Hernández está llevando a cabo para paliar estos recortes y mejorar la situación.

Os instamos a que estéis atentos a nuestras redes sociales Facebook: Delegación General, Delegación General de Estudiantes UMH, Twitter e Instagram: @Delegacion_umh y a nuestro blog: delegación.umh.es/actualidad/, donde os informaremos puntualmente de todas las novedades.

Un saludo,

Equipo de Delegación General de Estudiantes

Universidad Miguel Hernández de Elche

III Jornadas de Formación de la Delegación de Estudiantes

El próximo 17 de Noviembre de 2016 tendrán lugar en el campus de Elche (Edificio Quorum I) las III jornadas de formación de la Delegación General de Estudiantes, a la que está convocado todo el pleno de la Delegación de Estudiantes (Delegad@s y subdelegad@s de clase, titulación y centros), becari@s AEIOU y todas las personas interesadas.  La asistencia a la actividad estará reconocida con 0.5 créditos ECTS.

definitivo

La programación del programa es la siguiente.

programa

Selección Grupos XIV Concurso de Grupos de Música UMHfest

Ya tenemos la publicación de los seis finalistas de XIV Concurso de Grupos de Música UMHfest, los cuales tocarán en la Nau de la Innovació la noche del 6 de mayo de 2016. Mucha suerte a los finalistas y ánimo al resto de participantes, para mejorar y presentarse en posteriores ocasiones.
Selección Finalistas XIV Concurso de Grupos de MúsicaSelección Finalistas XIV Concurso de Grupos de MúsicaSelección Finalistas XIV Concurso de Grupos de MúsicaSelección Finalistas XIV Concurso de Grupos de MúsicaSelección Finalistas XIV Concurso de Grupos de MúsicaSelección Finalistas XIV Concurso de Grupos de MúsicaSelección Finalistas XIV Concurso de Grupos de Música

Abiertas las inscripciones para el Concurso de grupos de música «UMHfest»

Estimad@s compañer@s,

Un año mas os dejamos aquí preparada otra edición del Concurso de Grupos de Música «UMHfest»

Os dejamos las bases del Concurso AQUÍ

Y el enlace para inscribiros AQUÍ

Os recordamos que al menos un miembro del grupo debe ser parte de la comunidad universitaria de la UMH (Estudiante, PAS o PDI).

Tenéis hasta el 15 de Abril para hacernos llegar vuestras maquetas de 3 canciones a cualquier Delegación de Estudiantes.

¡SUERTE!

Nota informativa

Estimad@s Compañer@s,

Os informamos que este próximo jueves, 3 de Marzo, está convocada a nivel local y a nivel nacional, una jornada de parón educativo por parte de colectivos de estudiantes. En pos de la defensa de la educación pública, y en contra del RD 43/2015 (3+2) y la LOMCE.

Como ya sabéis la brutal subida de tasas en los estudios superiores y sobre todo la campaña de desinformación y obscurantismo que está llevando a cabo el actual Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con las últimas reformas, está llevándonos hacia una situación muy difícil y que está haciendo que muchos estudiantes no puedan continuar con sus estudios, debido a la situación crítica de las familias. Todo ello ya ha sido denunciado por esta Delegación de Estudiantes ante los órganos competentes y seguimos día a día luchando por cambiar esta situación.

Dejamos la postetad a cada grupo que decida si secundar o no esta jornada, estas jornadas se convocaron hace menos de una semana y ademas no contamos con información suficiente de los convocantes para tomar otro tipo de decisión.

Se han dirigido varias cartas al ministerio acerca de las ultimas “reformas” que está llevando a cabo, se ha expresado nuestro enfado a través del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE), se ha comparecido ante los medios, y por último se ha reclamado al parlamento europeo que medie en esta situación y exija al Gobierno del Estado Español, que dialogue y paralice las últimas “reformas” del sistema educativo (Sistema de Becas, subida brutal de tasas universitarias, RD 43/2015 y LOMCE) y las consulte con los órganos que debe (CEUNE) antes de imponerlas de manera déspota como hasta el momento.

Nuestra universidad, consciente de las dificultades de los estudiantes para continuar sus estudios en la actual coyuntura económica, previa consulta con la Delegación de Estudiantes y gracias a la insistencia de esta, ha puesto en marcha un enorme paquete de becas y ayudas al estudio (500.000€), para los estudiantes que más lo necesitan, prácticas internas para que los estudiantes puedan, además de pagar sus estudios, insertarse en el mercado laboral. Además de bolsas de ayudas para los becarios ERASMUS y DESTINO, con fondos propios para que ningún estudiante se quede sin su beca. Además se facilita un sistema de pagos para la “matricula” en 8 plazos y las recientes becas comedor.

Os animamos a venir a las distintas delegaciones y que os informéis sobre las últimas reformas y sepáis cual es la situación actual y cuáles son las medidas que tanto la Delegación de Estudiantes como la Universidad Miguel Hernández está llevando a cabo para paliar estos recortes y mejorar la situación.

Os instamos a que estéis atentos a nuestras redes sociales Facebook: Delegación General, Delegación General de Estudiantes UMH, Twitter: @Delegacion_umh y a nuestro blog: delegación.umh.es/actualidad/, donde os informaremos puntualmente de todas las novedades.

Un saludo,

Equipo de Delegación General de Estudiantes

Universidad Miguel Hernández de Elche

Cierre días 4, 5 y 6 de Febrero del Edificio Altabix

Con motivo del inicio de las obras urgentes de reparación del aplacado del hall interior del edificio Altabix, que se desarrollarán durante un plazo estimado de 3 meses, se procederá a realizar los trabajos previos de vallado, señalización y colocación de elementos de seguridad.

Para facilitar estos trabajos en el hall, los próximos días 4, 5 y 6 de febrero el edificio Altabix permanecerá parcialmente cerrado para los estudiantes, a excepción de un acceso específico a la biblioteca.

Los exámenes y actividades previstas en el edificio Altabix se han cambiado, en el mismo horario, a aulas de los edificios Altet, Arenals, La Galia y Atzavares según la nueva programación de espacios que se detalla en el documento adjunto.

Os pedimos disculpas por las molestias y os rogamos que deis traslado a los interesados que puedan verse afectados por los cambios indicados.

CAMBIOS_AULAS_ALTABIX