Aprobación de los PGE

Els i les representants d’estudiants de les cinc Universitats Públiques Valencianes celebren els acords educatius per a l’aprovació dels PGE.

 

La pròxima derogació del RD 14/2012 i la millora del sistema de beques i ajudes a l’estudi han sigut reivindicacions dels estudiants que semblen per fi pròximes a complir-se.

Malgrat aquests acords, queda molt camí per recórrer fins a aconseguir la Universitat que ens mereixem. Una Universitat gratuïta i de qualitat on ningú es quede sense estudiar per motius econòmics.

A València, 12 d’octubre de 2018

A data d’11 d’octubre de 2018 se’ns fa públic l’acord entre PSOE i Unidos Podemos sobre els Pressupostos Generals de l’Estat en el qual l’Educació està present. En aquest acord s’arrepleguen una sèrie de mesures entre les quals destaquen un augment de les beques i millores en la seua tramitació, una reducció de taxes universitàries als nivells previs a la crisi i un augment dels contractes pre i post doctorals.

Des de l’aprovació del RD 14/2012 de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu, la comunitat universitària – i notablement els i les estudiants – han sol·licitat la seua derogació i han hagut d’aguantar les dures retallades de despesa pública en matèria educativa. Aquesta notícia inicia el camí cap a la Universitat Pública gratuïta – o almenys un menor cost – que els i les representants d’estudiants portem temps reclamant, i esperem que ens acoste als imports de matrícula de l’OCDE.

D’altra banda, la notícia d’un possible augment de més de 500 milions d’euros de la quantia pressupostària en beques i ajudes a l’estudi ens acosta a l’objectiu que ningú es quede sense estudiar per motius econòmics. No obstant això, els i les estudiants considerem que estudiar és un dret i les beques i ajudes són la materialització d’aquest dret. Per tant, s’ha de fer un esforç a modificar el model de beques perquè aquestes siguen un dret subjectiu dels estudiants permetent-los “viure i estudiar”. Per a això, cal actualitzar les quanties i valorar el pagament en espècie d’ajudes proveint als i les estudiants més vulnerables de matrícula, alimentació, transport, allotjament i material d’estudi.

Agraïm i celebrem el compromís demostrat amb la Universitat Pública accessible i de qualitat, i tenim la nostra mà al Gobierno, al Govern i a tots els partits polítics i entitats interessades per aconseguir junts el model que ens mereixem.

 

Los y las representantes de estudiantes de las cinco Universidades Públicas Valencianas celebran los acuerdos educativos para la aprobación de los PGE.

 

La próxima derogación del RD 14/2012 y la mejora del sistema de becas y ayudas al estudio han sido reivindicaciones de los estudiantes que parecen al fin próximas a cumplirse.

Pese a estos acuerdos, queda mucho camino por recorrer hasta alcanzar la Universidad que nos merecemos. Una Universidad gratuita y de calidad donde nadie se quede sin estudiar por motivos económicos.

En València, a 12 de octubre de 2018

A fecha de 11 de octubre de 2018 se nos hace público el acuerdo entre PSOE y Unidos Podemos sobre los Presupuestos Generales del Estado en el que la Educación está presente. En dicho acuerdo se recogen una serie de medidas entre las que destacan un aumento de las becas y mejoras en su tramitación, una reducción de tasas universitarias a los niveles previos a la crisis y un aumento de los contratos pre y post doctorales.

Desde la aprobación del RD 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, la comunidad universitaria – y notablemente los y las estudiantes – han solicitado su derogación y han tenido que aguantar los duros recortes de gasto público en materia educativa. Esta noticia inicia el camino hacia la Universidad Pública gratuita – o al menos un menor coste – que los y las representantes de estudiantes llevamos tiempo reclamando, y esperamos que nos acerque a los importes de matrícula de la OCDE.

Por otro lado, la noticia de un posible aumento de más de 500 millones de euros de la cuantía presupuestaria en becas y ayudas al estudio nos acerca al objetivo de que nadie se quede sin estudiar por motivos económicos. Sin embargo, los y las estudiantes consideramos que estudiar es un derecho y las becas y ayudas son la materialización de dicho derecho. Por consiguiente, se debe hacer un esfuerzo en modificar el modelo de becas para que estas sean un derecho subjetivo de los estudiantes permitiéndoles “vivir y estudiar”. Para ello, se han de actualizar las cuantías y valorar el pago en especie de ayudas proveyendo a los y las estudiantes más vulnerables de matrícula, alimentación, transporte, alojamiento y material de estudio.

Agradecemos y celebramos el compromiso demostrado con la Universidad Pública accesible y de calidad, y tenemos nuestra mano al Gobierno, al Govern y a todos los partidos políticos y entidades interesadas para que consigamos alcanzar juntos el modelo que nos merecemos.

 

Asamblea General d’Estudiants de la Universitat de València
Consell d’Estudiants de la Universitat d’Alacant
Consell de l’Estudiantat de la Universitat Jaume I
Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València
Delegación General de Estudiantes de la Universidad Miguel Hernández

Medios que se han hecho eco de la noticia:

La Vanguardia
ABC

Documento de las 5 universidades públicas:

Acuerdo PGE